3.) Sophia Kött und Marcel Hohmann

Uis Bennäts vom Köttsche Clan kemmt onser nächstes Maie her,
See schafft beim Anwalt und macht de Liet dos Laabe schwer.

De Marcel schafft als Koch konn einem au dee Sopp ganz schee versaalz,
Zesomme falle dee sich net nur während de Kermes em de Haals.

Harmoniere donn dee net bann see hee em de Baum rem hoppe,
Doa frächt mer sech ob dee au äbbes annneres konne als … (sech foppe).

2.) Lisa Möller und Sebastian Leipold

Sin grösste Traum dott hee hitt in Erfüllung genn,
Mit ner Kermesefrau engerm Kermesbaum stenn.

Bee här dee Lisa hott ieberzeugt zesomme zom Kiliansplatz zo walle,
Wesse mer net, här stett meist in de Eck un dott fei sie Gorsch halle.

Fier dee Lisa is Kermes Pflicht, dos ess ja kloar,
Mer bedaanke ons recht herzlich fier schenne zah Joar.