11.) Verena Baier und Andreas Heinzl

Bei däne Kermesefeiern ess dee Verena licht ze halle
Denn see drenkt nüscht un es deswäge noch net negativ uffgefalle

Beim Baumhole hott de Andi e spezielle Aufgabe bekomme
Em secher zu genn wurd här kurzerhand on de Baum oogebonge

Här kemmert sech em de jonge Kermesmädere mit Bedoacht
Doch zo sim Verdruss blitt leider kei ieber Noacht

14.) Lorena Höhl und Fabian Fröhlig

Dos Pärche ess einfach net uisenanner zo brenge
Seit em Fabi sim erschte Joar donn dee em de Baum remsprenge

Dee Lorena hält näbebei noch zarte Bande zu de Kermes – Reserviste
Drem setzt se jetzt dehei au noch uff urolle Schlitzerkiste

De Fabi moacht dee Kermes sogar international bekannt
Durch New York ess här met dem Kermesehoot gerannt

17.) Luisa Rüffer und Andreas Weiser

Dee Versorgungsminister fier dee Kermes senn wohlbekannt
See honn schon des zwot Joar dee Bürde von däm Amt

Dee beide bewoarn dee Ploatz vier de gresste Malässe
Zur Not werd noch ä Schächtelche Schoppe uffgerässe

Doch beim Ferschter woar de Quote fiern Schnapsknächt ze hoch
Här mosst gestützt wär de ganz Wääch bess zo sim heimische Looch

Un bann des Noachts de Mond hoch ieber de Bachstroass stett
Zwesche Eber- un Engerdurf gewiss e Türche uffgett.

Marius Wald & Kirstin Auth

Liebes Ploatzpoar, oder Brautpoar? Neee,
Liebe Ploatzmoard, Lieber Ploatzknecht,
Ihr wesst, ess is joa scho Traditioh,
zom Schluss iss hee de Schnapsknecht drooh.

Lätzt Joahr hott ihr dee de Kermes probiert,
un sitt Summer wird bei Eich zwo studiert.
Es weiß zwoar keins beso un boarem,
ihr stett doch eh widder om Platz he rem.
Im August woar scho der Probenanfang,
doa sährt dee Marius, Kirstin „da geh’n mer ran“.

Un schoo woar dee Sach gehalle,
Mir donn widder om Platz hee walle.
Nu werrd doss olles e licht sach,
dee Kermes honn mir enger Dach un Fach.
Doch Piffedäckel well ich eich soahr,
Nischt leift bee immer unn jedes Joahr.
Zeerscht hatte mer zeville Fraue,
dann fehlte dee Kitz, dee sich traue.
Demm änne woar dee ze deck, unn dee ze klei,
da anner daanzt leber mit däre dahei.
So feng doss fier där Ploatzknecht an,
doch deer seahrt nur „da geh’n mer ran“.

Noach drei Probe hott sich dann olles gesotzt,
där Ploatz un dee Ploatzmoard ettliche Schlitzer verbotzt.
Dann gings moa noch hee un noch doar,
doss kenne mer so scho ville Joahr.

Bei jeder Kermes im Kreisgebiet,
dee Speeketze gott weis bee wiet.
Donn senge, daanze unn au grische,
sicherlich au moanche Litter zische.
Un emmer führt ha doss alles an,
Marius blitt locker, „denn da geh’n mer ran“.

So leef dee ganz Probesaison fast bee geschmiert,
dee Borschte un Muaderee senn got trainiert.
Dar Ferschter hott, ess iss bee im Traum,
gespend sinn 25.te Kermesebaum.
Un guckt nur be där om Platz he stett,
doss ollen jetz es Hatz uffgett.
Doch beinoahr wär doss nischt gwoarn,
beim Baum hole honn einiche scho gefroan.
Senn krank gewoarn un hatte Fieber,
Rüsselseuche un müde Glieder.
Doch änner gett däne allem voran,
Onsern Marius sährt nur „da geh’n mer ran“.

Doch olles in ollem hott Ihr Eier Sach goot gemacht,
mir honn vill gesonnge, gedaanzt un gelacht.
Manchmoahr gengs bess moarrez em vier,
zesomme gesässe bei Schlitzer un Bier.

Dee Labern donn sich ohne ze Reue,
iber de nächste drei, vier Woche sicherlich freue.
Denn dann hott sich olles widder normalisiert,
Mer brauch kann Korn, au bämmer friert.
Denn erscht im nächste August fängt alles an,
Dee Kirstin und där Marius soarn „da geh’n mer ran“.