6.) Nadine Findeis und Michael Kircher

Bann de Mitch sonndichs senn Körper iebern Sportplatz schlifft,
Merkt mer, dos här sonnabends au gern ma änner sifft.

Da hott de Tina emoa äbbes gelännt und fällt net mee besoffe rem,
Kemmt dess Joar de Mitch un schmiss in Silles de Diesch em.

Als Fremdsprachensekretärin senn uiswertiche Spooche de Nadine ehr Deng,
Jetzter wolle mer emoa hier, ob se au uff Moarbicher Platt konn geseng!