3.) Sophia Kött und Marcel Hohmann

Uis Bennäts vom Köttsche Clan kemmt onser nächstes Maie her,
See schafft beim Anwalt und macht de Liet dos Laabe schwer.

De Marcel schafft als Koch konn einem au dee Sopp ganz schee versaalz,
Zesomme falle dee sich net nur während de Kermes em de Haals.

Harmoniere donn dee net bann see hee em de Baum rem hoppe,
Doa frächt mer sech ob dee au äbbes annneres konne als … (sech foppe).