4.) Tina Werrbach und Fabian Franke

Beim Schaffe dott har grad noch ä Ruhr vermesse,
do hott see scho es erscht moa de Thek emgeschmesse.

De Franke där Deigbiddel dott sech am Bier festkette,
do getts fier mich ols Ploatzknächt auch nischt mär zu rette.

Bann dee jetz schoo widder so em de Platz remfalle,
do konn ich’s auch wellich net mär gehalle.