1.) Tabea Heil und Christopher Wahl

Uis de Ruh bringe dott mer dee zwo net,
har guckt immer bee a oll Schloftablett.

Au beim Fossball konn har es daanze net losse,
An de Eckfahn draht har de Walzer bee en Grosse.

Wäche sinner Orbet muss har noach Schwede foar,
ziert see halt allei beim TÜVe de Woar.