11.) Verena Baier und Andreas Heinzl

Bei däne Kermesefeiern ess dee Verena licht ze halle
Denn see drenkt nüscht un es deswäge noch net negativ uffgefalle

Beim Baumhole hott de Andi e spezielle Aufgabe bekomme
Em secher zu genn wurd här kurzerhand on de Baum oogebonge

Här kemmert sech em de jonge Kermesmädere mit Bedoacht
Doch zo sim Verdruss blitt leider kei ieber Noacht