4.) Sophia Wahl und Dominick Linn

Nun kemmt e Reih von Päreree droo,
Dee känne sich vom lätzte Joar schoo.

Des erscht ess de Sophia und de Dominick,
Dee daanze zesomme ins zwoot Joar Kermesegleck.

Bääh well erfoar bee dee beide dem Liebesspiel verfalle,
Dääh konn bei de Lisa Möller passende Informatione erhalle.