9.) Lisa Möller und Sebastian Götz

Sebastian un Lisa, – beide kenne net von enanner losse
Doch in dee Prob kemmt se meist ohne ihrn Knilch geschosse

Här denkt sich: „Bos soll ich mir in de Prob dee Fess loss zertraat,
So mocht här noch Kämmerzell gleich ä direkte Foahrt

Dee Lisa hätt in de Kermes vill leeber meeh zo mälle,
Doch gäbs dann wohl ä massive Uistrittswelle.