12.) Marija-Lisa Goldmann und Benjamin Fröhlig

O-weh!!! Onser lätze zwo Päreree donn ess beide so halle,
Dos see sech in ner eigene Wohnung noch mee uff die Närve falle.

Es Goldmänne un de Benni bei Fröhlichs sotzte sech fest,
Ma särn bann de erscht Nachbar des Eberdurf verlässt.

Mer scheint, banns bei dänne zwoo widderscht dott klappe,
Muss här ball mit ere Schees durch Moarbich dappe.