1.) Sophia Wahl und Dominick Linn

Von de Rusche dee Sophia zur Kermes wurd obbeställt,
des drett Joar daanzt se mit, weil ihrs soo gefällt

Mit em Feldsche dott see hee em de Baum remwäzze
Un auch noach de Kermes dott här an Wahls Frehstecksdiisch setze

Uisgerächert beim Bund dott de Dominick remhepp
Kloar hängt doa im Kerschgruind de Huissääge schepp