2.) Alena Kött und Fabian Hillenbrand

Von Rusche zu Hätte getts widderscht bei onserer Tour durchs Duurf
Hee om Platz stett mit em Fabian de jengst uis em Hillebrandsche Wurf

Dee Alena stukkadiert in Kassel – merkt uff – Nanotechnologie
Doss dee uis Glombehuise kemmt, fällt doa kännem ii

Net nur wurd här beim Baumhole von Modder Edith uism Bett geschmesse
Bei Hillenbrands dott sech dee Kermes ball zwanzig Joar durch Kähler und Kech fresse