3.) Sandra Wollner und Julian Darnieder

Dee Sandra zidder korzem uiswärts in Oarmehof logiert
Dee Julian in de Ägidiestross engerm Doach vier sech hin vegetiert

Vier de prob honn mir en oogeroffe, här hott sech net gerääht
Homm mer halt kurzer Hand dee Prob in sie Zimmer verlääht

Beim Baumbeställe bleeb dee Sandra vier Neugier en de Kech stänne
Ihrn Freund loag enge em Bett, wollt aber eigentlich net allei penne