5.) Verena Baier und Patrick Hansel

Vom Hemmelsacker zum Affehüchel ess es en wiede Wääch
Un dann leef dee Planung bei de Päärche au noch quärch

Dee Baiersch Verena wurd so zor Kermes gezwonge
Sonst hätt de Hansel bis hitt noch kei Frau gefonge

Doch vill konn här mit ehr in de Kermesziet net oogefang
See stett enger de Woch en Frankfurt ihren Mann