6.) Lisa Möller und Sebastian Götz

Bahnhofsstross un Kirnkuppewääch, doss senn unsere nächste Statione
Doa donn dee beide Buideonkel em Kählerschloch wohne

Noach Fliede un Gelnhuise dee zwä zom Schaffe wäzze
Här versorcht dee Siffer, see dee Lied dee kraank senn un krätze

Neuerdings dott noachts om Affehüchel ä verträumt Trompete erklenge
Doch leider dott see dazoo bee ä verbillt Gesskann senge