17.) Luisa Rüffer und Andreas Weiser

Dee Versorgungsminister fier dee Kermes senn wohlbekannt
See honn schon des zwot Joar dee Bürde von däm Amt

Dee beide bewoarn dee Ploatz vier de gresste Malässe
Zur Not werd noch ä Schächtelche Schoppe uffgerässe

Doch beim Ferschter woar de Quote fiern Schnapsknächt ze hoch
Här mosst gestützt wär de ganz Wääch bess zo sim heimische Looch

Un bann des Noachts de Mond hoch ieber de Bachstroass stett
Zwesche Eber- un Engerdurf gewiss e Türche uffgett.