12.) Vanessa Petsch und Johannes Raub

Sitt Joar un Doag senn dee beide en Kermesepoar
Un bee gewohnt honn mer au uff see gewoart dess Moa

Dos dee zwä aber hee engerm Baum zesomme stänn
Is nichts womit dee beide derfe hausiere genn

Vilmeeh wurde se ieber dee Mötter verbandelt
Dee hon on Egons Wurschtthek den Deal uisgehandelt