10.) Larissa Brenzel und Marius Höhl

Uis Löscherod kemmt se gefoarn, dott dann oft em Jugendhei‘ versacke
Ieber dee Kermes moss ihrn Bäckerbursch hall kleinere Weck backe

Mit em Marius stett see hee zum zwoote Moa engerm Baum
Doch uff de Kermese sährt mer dee zosomme kaum

Moale konn här good un des Jugendhei’ hott er au mitrenoviert
Zum Dank hott em dee Kermes beim Baumhole des Auto dekoriert