1.) Sandra Wollner und Adrian Bohn

Beim Advokat moss dee Sandra de brisante Akte vernecht
Beim Baumhole kohm se später, hott sich erscht dee Nährl loss recht

Mit dem Kermesehoot moacht de Adrian e goode Figur
Es ess de zwoot, de erscht hott de Hoind noch en de Kur

Des Daanze un Sänge konne se beide net, doa stemmt dee Chemie
Bei de Klebepistole frächt see sech: „Boss kemmt bloos doa henge nie?“