10.) Marija-Lisa Goldmann und Benjamin Fröhlig

Durchs Lääbe schloache dee Liet sech wacker
Om Mühlbergwääch un om Hemmelsacker

Des Joar senn doadebei zwo zo enand gekomme
Doa schlärt de Määnsch dee Heng ieberm Kopp zesomme

Doar fährt de Maxe Benjamin gleich en Waald zum Beime fälle
Denn dehei hott här sobeeso nischt zo mälle