1.) Sophia Wahl und Dominick Linn

Von de Rusche dee Sophia zur Kermes wurd obbeställt,
des drett Joar daanzt se mit, weil ihrs soo gefällt

Mit em Feldsche dott see hee em de Baum remwäzze
Un auch noach de Kermes dott här an Wahls Frehstecksdiisch setze

Uisgerächert beim Bund dott de Dominick remhepp
Kloar hängt doa im Kerschgruind de Huissääge schepp

2.) Alena Kött und Fabian Hillenbrand

Von Rusche zu Hätte getts widderscht bei onserer Tour durchs Duurf
Hee om Platz stett mit em Fabian de jengst uis em Hillebrandsche Wurf

Dee Alena stukkadiert in Kassel – merkt uff – Nanotechnologie
Doss dee uis Glombehuise kemmt, fällt doa kännem ii

Net nur wurd här beim Baumhole von Modder Edith uism Bett geschmesse
Bei Hillenbrands dott sech dee Kermes ball zwanzig Joar durch Kähler und Kech fresse

3.) Sandra Wollner und Julian Darnieder

Dee Sandra zidder korzem uiswärts in Oarmehof logiert
Dee Julian in de Ägidiestross engerm Doach vier sech hin vegetiert

Vier de prob honn mir en oogeroffe, här hott sech net gerääht
Homm mer halt kurzer Hand dee Prob in sie Zimmer verlääht

Beim Baumbeställe bleeb dee Sandra vier Neugier en de Kech stänne
Ihrn Freund loag enge em Bett, wollt aber eigentlich net allei penne

4.) Sabrina Grombach und Timo Weiß

Oh heilger Speeketzlatius, bee honn mer geronge
Bis nach Steine es die woahre Botschaft gedronge

Dee Sabrina ess lätzt Joar als Novizin zo ons gekomme
Dess Joar reef Jünger Timo, see kohm widder oohgespronge

Zom zwoote Moa donn see sich em de Platz remscheich
Scheinboar konn här ehr net nur däänzerisch äbbes zeich

5.) Verena Baier und Patrick Hansel

Vom Hemmelsacker zum Affehüchel ess es en wiede Wääch
Un dann leef dee Planung bei de Päärche au noch quärch

Dee Baiersch Verena wurd so zor Kermes gezwonge
Sonst hätt de Hansel bis hitt noch kei Frau gefonge

Doch vill konn här mit ehr in de Kermesziet net oogefang
See stett enger de Woch en Frankfurt ihren Mann

6.) Lisa Möller und Sebastian Götz

Bahnhofsstross un Kirnkuppewääch, doss senn unsere nächste Statione
Doa donn dee beide Buideonkel em Kählerschloch wohne

Noach Fliede un Gelnhuise dee zwä zom Schaffe wäzze
Här versorcht dee Siffer, see dee Lied dee kraank senn un krätze

Neuerdings dott noachts om Affehüchel ä verträumt Trompete erklenge
Doch leider dott see dazoo bee ä verbillt Gesskann senge